Teritoriu și populaţie

Suprafaţa teritoriului Curbura Carpaţilor

Teritoriul „Curbura Carpaţilor” este un teritoriu coerent, omogen, cu continuitate geografică, fiind alcăuit din 5 UAT-uri – comune din judeţul Braşov, respectiv, comunele BudilaPrejmer (sate: Prejmer, Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului), Tărlungeni (sate: Tărlungeni, Zizin, Purcăreni şi Cărpiniş), Teliu şi Vama Buzăului (sate: Vama Buzăului, Acriş, Buzăiel şi Dălghiu) şi 1 UAT – oraş mic din judeţul Covasna, cu o populaţie mai mică de 20.000 locuitori, respectiv, oraşul Întorsura Buzăului (cu satele componente: Floroaia Mare, Brădet şi Scrădoasa).

Suprafaţa teritoriului este de 520.19 km2, aşa cum este prezentat în tabelul următor:

Codul INSSE Numele localității Suprafaţa totală*

km2

Comune Orașe Sate
40688 Budila     59,15
41667 Prejmer   Lunca Câlnicului, Prejmer, Stupinii Prejmerului 58,62
42003 Tărlungeni   Tărlungeni, Zizin, Purcăreni, Cărpiniș 131,83
42067 Teliu     53,06
42183 Vama Buzăului   Vama Buzăului, Acriș, Buzăiel, Dălghiu 156,63
63580   Întorsura Buzăului Floroaia Mare, Brădet, Scrădoasa 60,90
Total       520,19

Sursa datelor: UAT-uri

Zone specifice din teritoriul Curbura Carpaţilor

UAT-urile din teritoriu cuprind următoarele tipuri de zone specifice, cu potenţial de dezvoltare:

 1. Zone Sărace, în care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) < 55: UAT comuna Budila, cu IDUL = 49,79;
 2. Zone cu valoare naturală ridicată (HNV): acestea se regăsesc pe teritoriul a 5 dintre cele 6 localităţi componente, respectiv, UAT comunele Budila, Teliu, Tărlungeni, Vama Buzăului şi UAT oraşul Întorsura Buzăului
 3. Zone Natura 2000:
  1. UAT comuna Prejmer are pe teritoriul său următoarele 2 situri Natura 2000:
   1. 2.50 km2, respectiv, 72.5% din situl „Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer” (cod ROSCI0170);
   2. 0.24 km2, respectiv, 1.5% din situl „Oltul Superior” (cod ROSCI0329);
  2. UAT comuna Tărlungeni include o suprafaţă de 22.50 km2, respectiv 10.5%, din situl „Ciucaş” (cod ROSCI0038);
  3. UAT comuna Vama Buzăului include o suprafaţă de 48.93 km2 , respectiv 22.5%, din situl „Ciucaş” (cod ROSCI0038)
 4. Arii naturale protejate:
  1. Rezervaţia naturală „Locul fosilifer Purcăreni” de pe teritoriul UAT comuna Tărlungeni;
  2. Rezervaţia naturală „Valea Zimbrilor” de pe teritoriul UAT comuna Vama Buzăului.
 5. De asemenea, întrucât 5 dintre cele 6 UAT-uri componente sunt situate fie la altitudini mai mari de 600 m, fie la altitudini medii între 400 şi 600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15% (comunele Budila, Tărlungeni, Teliu, Vama Buzăului şi Întorsura Buzăului), concluzionăm că 83% din suprafaţa teritoriului este inclusă în Zona Montană Defavorizată (conform Anexei 2 din Ordinul MADR nr. 355/2007).

Caracteristicile geografice ale teritoriului

Amplasare:
poziţionat la ~ 17 km de reşedintele de judeţ, Braşov şi Sfântul Gheorghe;

Drumuri:
drumurile naţionale DN 10 Braşov-Buzău şi DN 11 Braşov-Bacău, care asigură legătura dintre localităţile din Ardeal, Muntenia şi Moldova;
drumurile judeţene DJ 130A Tărlungeni–Vama Buzăului-Brădet, DJ 130B Teliu-Tărlungeni şi DJ 112D Tărlungeni-Prejmer-Lunca Câlnicului;

Staţii CFR:
8 (Budila – 1, Prejmer – 2, Teliu – 3, Întorsura Buzăului – 2);

Tunelurile şi viaducte:
în Teliu există 3 tuneluri (tunelul Columbelul 1500 m, Morii 100 m şi tunelul Teliului) şi 1 viaduct de 20 m înălţime şi 150 m lungime;

Relief:
munţi (Masivul Ciucaş, Piatra Laptelui, Tesla, Bârsei, Buzăului, Siriu,Tătarul Mare, Tătarul Mic),
dealuri subcarpatice (Dobromit, Ortoşu, Munceii Teliului),
depresiuni şi şes depresionar (D. Ţara Bârsei, D. Întorsura Buzăului);

Climă:
temperat-continentală, valoare medie de 6-7°C şi precipitaţii de 700 mm;

Reţea hidrografică:
ape freatice (Prejmer – ,,satul cu 1000 de izvoare’’),
râuri (Olt, Tărlung, Buzău),
pârâuri (Zizin, Negru, Canalul Morii, Buzăel, Dălghiu, Teliu);
cascade (Vama Buzăului –,,Urlătoarele’, front liniar hidro-geologic care alimentează izvoarele)

Soluri favorabile culturilor agricole de: cartofi, sfeclă, cereale, plante de nutreţ;

Flora şi fauna:
conifere, stejar, fag, fructe de pădure, ciuperci,
faună cinegetică (cerbi, căprioare, veveriţe, vulpi, lupi, urşi, mistreţi),
peşti (păstrăv, mreană, lipan), reptile (vipere, şopârla de munte),
berze, păsări cântătoare şi păsări răpitoare;
faună protejată de corali şi crustacee (Loc fosilier Purcăreni – Tărlungeni);
floră şi faună protejată (Pădurea şi mlaştinile eutrofe Prejmer);
zimbri care trăiesc în condiţii de semilibertate (Valea Zimbrilor – Vama Buzăului);

Resurse naturale:
lemn, materiale construcţie (piatră, nisip, balast, argilă, calcar, gresie, andezit),
vânat, pescuit (la Prejmer, Tărlungeni, Vama Buzăului, Întorsura Buzăului),
ape minerale (Budila, Tărlungeni, Vama Buzăului).

Detalii: hărţi administrative şi geografice ale teritoriului

Infrasuctura de bază, educaţională şi medicală din teritoriu **

Utilităţi publice (2014):

 • Lugimea reţelei de distribuţie a apei potabile: 251.1 km (cu 10.5% > ca în 2010)
 • Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile: 13651 metri cubi pe zi;
 • Lungimea conductelor de canalizare: 24.9 km (cu 91.54% > ca în 2010)
 • Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor: 70.2 km (cu 59.91> ca în 2010)
 • Gaze naturale distribuite: 3071 mii metri cubi anual.

Infrastuctura educaţională (2014):

 • Unităţi şcolare: 10 unităţi şcolare, dintre care: 7 de învăţământ primar şi gimnazial (1 în Budila, 2 în Prejmer, 1 în Tărlungeni, 1 în Teliu şi 1 în Vama Buzăului) şi 3 de învăţământ liceal (1 în Prejmer şi 2 în Întorsura Buzăului);
 • Săli: 217 săli de clasă, 13 ateliere şcolare pentru practică, 24 de laboratoare şcolare, 8 săli de gimnastică
 • Dotări şi facilităţi: 482 de PC-uri, 5 terenuri de sport,
 • Personalul didactic: 439 de cadre didactice în anul 2014, dintre care: 55 în învăţământul preşcolar, 291 în învăţământul primar şi gimnazial şi 93 în învăţământul liceal

Infrastuctura medicală (2014):

 • Unităţi sanitare: 1 ambulatoriu integrat spitalului din Întorsura Buzăului, 21 de cabinete medicale de familie, 6 cabinete stomatologice, 2 cabinete medicale de specialitate;
 • Personal medico-sanitar: 34 de medici (inclusiv de familie şi stomatologi) şi 61 de personal sanitar mediu

Situaţia economică a teritoriului **

Agricultură:

 • Suprafaţa totală a fondului funciar (2014): 52019 ha;
 • Principalele culturi (2003): 5021 ha cultivate (1623 ha grâu şi secară, 916 ha porumb boabe, 112 ha sfeclă de zahăr, 2296 ha cartofi, 74 ha legume);
 • Producţia agricolă vegetală (2003): 40274 tone (3344 t grâu şi secară, 2500 t porumb boabe, 1790 t sfeclă de zahăr, 31960 t cartofi, 680 t legume);
 • Producţia de fructe (2003): 1096 tone;
 • Efectivele de animale (2003): 8343 bovine, 13550 porcine, 29532 ovine şi 96280 păsări;
 • Producţia agricolă animală (2003): 2658 tone animale pentru consum, 138204 hectolitri de lapte de vacă şi bivoliţă, 43599 kg lână, 7744 mii bucăţi ouă;

Locuinţe (2014): 12834 locuinţe (cu 10.82% mai multe ca în 2010 ), dintre care 134 de proprietăţi publice şi 12700 de proprietăti private;

Turism (2015):

 • Structuri de primire tursitică cu funcţiuni de cazare: 17 unităţi (cu 112.5% mai multe ca în 2010), dintre care: 1 hotel, 1 motel, 2 vile, 3 cabane, 1 pensiune şi 9 pensiuni agroturistice;
 • Capacitate de cazare: 548 locuri;
 • Tipuri de turism practicate: agroturism, turismul de afaceri (complexului hotelier ,,Grand Hotel Perla Ciucaşului’’ Tărlungeni), turismul de agrement şi odihnă (religios, cultural), turism sportiv (drumeţii, alpinism, schi, echitaţie, pescuit);
 • Atracţii pentru practicantii turismului sportiv: Păstrăvării: ,,Valea Morii’’ Budila, ,,Blapis’’ şi ,,La Cristea’’ Prejmer; Centrul de echitaţie Tărlungeni; Pârtii de schi: Tărlungeni, Întorsura Buzăului; Trasee montane: Budila, Vama Buzăului.

** Sursa datelor: www.insee.ro

Patrimoniul arhitectural şi cultural al teritoriului:

Monumente istorice:

 • Castelele grofilor de la Budila (Mikes, Nemes, Beldi Pal şi Beldi Laszlo) – mediavale, baroce, sec XVIII;
 • Cetatea Ţărănească şi Biserica Evanghelică Prejmer, sec XIII, incluse în patrimoniul UNESCO;
 • Muzeul satului,,Căsuţa aminirilor’’ Tărlungeni;
 • Cetatea Crucii (Crucenburg), Tabla Buţii, Vama Buzăului, sec XIII;
 • Pichetul de grăniceri, Vama Buzăului;
 • Mănăstirea ,,Schimbarea la Faţă’’, Întorsura Buzăului;
 • Biserci: 10 ortodoxe, 1 catolică, 2 reformată, majoritatea datând din sec. XIX;

Obiceiuri şi evenimente locale:

 • Comune pentru tot teritoriul: Mărţişor (inclusiv Baba Dochia şi Mucenici); Obiceiurile pascale; Obiceiurile de iarnă (colinde, pluguşor, sorcova, baluri: Balul Zoritorilor Prejmer, Colind pentru suflet românesc din Teliu, Zoritul din Vama Buzăului); Ziua recoltei (perioada septembrie-octombrie);
 • Zilele comunelor: Budila (octombrie), Prejmer (29-30 iunie), Teliu (septembrie), Tărlungeni (iulie);
 • Specifice:
  • Festivalul muzicii de fanfară Budila (mai);
  • Fasching – Caravana Clătitelor Prejmer (februarie);
  • Festivalul de muzică religioasă şi cultă Diletto Musicale Prejmer (august);
  • Zilele melcului Teliu (mai);
  • Festivalul de artă creştină Sinapsa Teliu (octombrie);
  • Balul Dragobetelui Tărlungeni (24 februarie);
  • Ziua internaţională a romilor Tărlungeni (8 aprilie);
  • Sânzienele Tărlungeni (24 iunie);
  • Fii satului Vama Buzăului (aprilie);
  • Gospodarul Vămăşan Vama Buzăului (august);
  • Festivalul folcloric Ciobănaşul Întorsura Buzăului (septembrie);
  • Festivalul Muzica tradiţională şi populară sunt ca acasă Întorsura Buzăului;
  • Tabăra de vară pe tematici culturale Întorsura Buzăului.

Populația teritoriul Curbura Carpaților

Numărul de locuitori din teritoriul Curbura Carpaților

Teritoriul „Curbura Carpaților” însumează în cele 6 UAT-uri componente o populație de 35 935 locuitori, așa cum este prezentat în tabelul următor:

Numărul de locuitori

Codul INSSE Numele localității Nr. locuitori
Comune Orașe Sate Din orașe Total teritoriu
40688 Budila       4.197
41667 Prejmer   Lunca Câlnicului, Prejmer, Stupinii Prejmerului   8.472
42003 Tărlungeni   Tărlungeni, Zizin, Purcăreni, Cărpiniș   8.320
42067 Teliu       4.198
42183 Vama Buzăului   Vama Buzăului, Acriș, Buzăiel, Dălghiu   3.220
63580   Întorsura Buzăului Floroaia Mare, Brădet, Scrădoasa 7.528 7.528
Total       7.528 35.935
Sursa datelor: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011

Din tabelul de mai sus, se observă că aproape jumătate din populație (47%) este concentrată în vestul teritoriului, respectiv, în comunele Prejmer și Tărlungeni. Orașul Întorsura Buzăului deține 21% din numărul total de locuitori.

Analiza demografică a populației din teritoriu

Distribuția populației teritoriului „Curbura Carpaților” pe sexe și grupe de vârstă

Distribuția populației pe sexe și grupe de vârstă

Nr. UAT Distribuție pe sexe Distribuție pe grupe de vârstă    
  Sub 20 ani 20-59 ani Peste 60 ani Total %
1 Budila Masculin 876 1.088 205 2.169 51,68%
Feminin 818 990 220 2.028 48,32%
2 Prejmer Masculin 1.096 2.424 677 4.197 49,54%
Feminin 960 2.363 952 4.275 50,46%
3 Tărlungeni Masculin 1.302 2.231 603 4.136 49,71%
Feminin 1.263 2.107 814 4.184 50,29%
4 Teliu Masculin 696 1.138 274 2.108 50,21%
Feminin 651 1.077 362 2.090 48,79%
5 Vama Buzăului Masculin 476 863 315 1.654 51,37%
Feminin 426 744 396 1.566 48,63%
6 Întorsura Buzăului Masculin 1045 2046 673 3.764 50,00%
Feminin 966 1954 844 3.764 50,00%
    Total 10.575 19.025 6.335 35.935  
    % 29,43% 52,94% 17,63%    
Sursa datelor: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011

Din tabelul de mai sus, se observă o distribuție echivalentă a populației pe sexe. În ceea ce privește vârsta populației, este îngrijorător faptul că populația activă (20-59 ani) reprezintă doar puțin peste jumătate (52.94%) din numărul total de locuitori. Populația foarte tânără, sub 20 de ani reprezintă aporape o treime din totalul de locuitori (29.43%), iar procentul populației vârstnice este în creștere față de anii precedenți. Asistăm așadar la așa-numitul fenomen de „îmbătrânire a populației”.

Conform datelor de evoluție a populației din teritoriu, obținute de pe www.insee.ro, în perioada 2010-2016, populația teritoriului a înregistrat o evoluție medie de 5.62%, cele mai mari creșteri ale numărului de locuitori fiind în comunele Tărlungeni (12.5%) și Budila (10.63%).

Conform datelor referitoare la mișcarea naturală a populației din teritoriu, obținute de pe www.insee.ro, în perioada 2010-2013, rata natalității a scăzut de la 171.34‰ la 166.61‰, rata mortalității a scăzut de la 10‰ la 9.35‰, iar sporul natural a înregistrat o scădere de la 161.34‰ la 157.26‰. De asemenea, în perioada 2010-2015, a numărul stabilirilor de reședință în localitățile din teritoriu a crescut cu 35.34%, în timp ce numărul plecărilor din localitățile din teritoriu a scăzut cu 2.76%.

Situația educațională și socio-profesională a populației

Forța de muncă:

 • În perioada 2010-2015, procentul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii decembrie, raportat la populația totală a scăzut de la 46.78% la aproape jumătate, respectiv, 24.63%; în perioada 2010-2013, procentul salariaților raportat la populația totală a crescut de la 9.08% la 12.17%. Totuși, procentul șomerilor rămâne în continuare foarte ridicat, în timp ce procentul salariaților este foarte scăzut;

Populația școlară:

 • 7056 copii și elevi înscriși în unitățile de învățământ în anul 2014, dintre care: 1236 în învățământul preșcolar și 5820 înscriși în învățământul preuniversitar (4399 în primar și gimnazial, inclusiv învățământul special, 170 în învățământul profesional, 1137 în învățământul liceal și 114 în învățământul postliceal);
 • 874 absolvenți în anul 2013, dintre care: 346 ai invățământului primar și gimnazial inclusiv învățământul special, 37 ai învățământului profesional, 417 ai învățământului liceal și 74 ai învățământului postliceal).

NOTA SITE NOU

Va multumim pentru interesul acordat noului nostru site. Acesta beneficiaza de o structura si functionalitati noi, spre beneficiul Dumenavoastra.

Daca experimentati probleme cu vizualizarea articolelor si documentelor, va rugam sa apasati tasta F5 sau Ctrl+F5 pentru Refresh pagina.

Daca problema persista va rugam sa ne aduceti la cunostinta la adresa: cristimitan@gmail.com pentru a putea remedia si/sau a va consilia.

Va multumim pentru intelegere si va stam la dispozitie.

©2024 GAL CURBURA CARPATILOR

Search