Consiliul Director al Asociației

Membrii Consiliului Director

Consiliul Director este organul de conducere şi administrare al Asociatiei compus din 7 (șapte) membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioada de 2 ani, perioadă după care aceştia pot fi realeşi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice membre ale Asociaţiei nu pot fi membri în Consiliul Director.

De asemenea, pentru respectarea criteriilor de eligibilitate a parteneriatelor public-private care implementează Strategii de Dezvoltare Locală, în calitate de grupuri de acţiune locală, la nivelul Consiliului Director, se vor respecta următoarele plafoane:

 1. persoanele fizice vor reprezenta maximum 5% din totalul membrilor;
 2. reprezentanţii entităților provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritoriului eligibil) vor reprezenta maximum 25% din totalul membrilor;
 3. niciun singur grup de interese (entități care activează în același sector – ex.: agricol/ industrial/ servicii/ societate civilă etc.) nu va deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

Atribuţiile Consiliului Director

Consiliul Director are rolul de a coordona activitatea Asociaţiei şi are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 2. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 5. dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea şi promovarea teritoriului ivite în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi care prezintă urgenţă, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii şi propuneri de măsuri corespunzătoare;
 6. aprobă majorarea fondului de salarii şi de stimulare;
 7. aprobă contractul colectiv de muncă şi Regulamentul de ordine internă;
 8. aprobă programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei;
 9. stabileşte grila de salarizare a personalului angajat al Asociaţiei precum şi cuantumul şi condiţiile de remunerare a cenzorului;
 10. aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Asociaţiei;
 11. stabileşte şi numeşte reprezentanţii Asociaţiei în societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 12. stabileşte taxele şi tarifele pentru serviciile prestate de Asociaţie precum şi scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii cotizanţi la unele servicii;
 13. stabileşte diverse strategii şi măsuri pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, astfel cum acestea au fost precizate în prezentul statut;
 14. analizează şi aprobă sau respinge cererile de primire în Asociaţie;
 15. aprobă rapoartele prezentate de directorul executiv;
 16. hotărăşte excluderea membrilor asociaţi, în cazurile expres prevăzute în prezentul statut, cu votul a două treimi din numărul membrilor consiliului;
 17. convoacă Adunarea Generală extraordinară, cu votul a două treimi din numărul membrilor săi;
 18. numeşte comisia de negociere individuală a salariilor;
 19. hotărăşte afilierea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;
 20. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
 21. supune aprobării Adunării Generale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Director;
 22. îndeplineşte orice alte atribuţii care vizează coordonarea activităţii Asociaţiei.

Întrunirile Consiliului Director

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul total al membrilor Consiliului. Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de preşedintele în exerciţiu, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte sau, dacă nici acesta nu poate fi prezent, de orice persoană delegată de preşedinte, din rândul celorlalţi membri sau din rândul angajaţilor Asociaţiei.

Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate prin hotărâri*.

*Accesul la documentele atasate acestei sectiuni sa se faca doar pe baza de parola

NOTA SITE NOU

Va multumim pentru interesul acordat noului nostru site. Acesta beneficiaza de o structura si functionalitati noi, spre beneficiul Dumenavoastra.

Daca experimentati probleme cu vizualizarea articolelor si documentelor, va rugam sa apasati tasta F5 sau Ctrl+F5 pentru Refresh pagina.

Daca problema persista va rugam sa ne aduceti la cunostinta la adresa: cristimitan@gmail.com pentru a putea remedia si/sau a va consilia.

Va multumim pentru intelegere si va stam la dispozitie.

©2024 GAL CURBURA CARPATILOR

Search