Adunarea Generala a Asociației

Membrii Adunării Generale

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor asociaţi activi. Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor are în actuala componenţă 29 de membri, care respectă criteriile de eligibilitate LEADER referitoare la Parteneriat.

Membrii activi ai Asociației de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților

Partener Denumirea partenerului Statutul partenerului Numele și prenumele reprezentantului legal
Partener 1 UAT Comuna Prejmer Autoritate publică APAFI Mihai Florin
Partener 2 UAT Comuna Tărlungeni Autoritate publică BEŞCHEA  Severius-Florin
Partener 3 UAT Comuna Teliu Autoritate publică BOALII Gheorghe
Partener 4 UAT Comuna Vama Buzăului Autoritate publică CHIRILAŞ Tiberiu-Nicolae
Partener 5 UAT Comuna Budila Autoritate publică MARSAVELA Irimia
Partener 6 UAT Oraşul Întorsura Buzăului Autoritate publică URDA Raul
Partener 7 UAT Oraşul Predeal Autoritate publică CIOBANU Ioan Sorin
Partener 8 Consiliul Judeţean Braşov Autoritate publică GABOR Adrian Alexandru
Partener 9 Ocolul Silvic Ciucaş R.A. R.A. COMȘA Eugen
Partener 10 Asociația pentru Susținerea Excelenței și Performanței în Educație O.N.G. BUCUR Valentin - Florin
Partener 11 Asociaţia Social-Culturală ”Suflet Transilvan” O.N.G. BUTNAR Costin-Ovidiu
Partener 12 Asociaţia Complexul Didactic Ferma Animalelor Ţara Bârsei Prejmer  O.N.G. FOICA Flavius-Mihai
Partener 13 Asociaţia Club Sportiv Prejmer O.N.G. MARIN Constantin
Partener 14 Asociaţia de Dezvoltare Rurală Durabilă ”Euro-Rural” Prejmer  O.N.G. MIHAIU Claudia
Partener 15 Asociaţia ”Iniţiativa Femina – 2006” Prejmer O.N.G. PLEȘOIU Cazelia
Partener 16 Asociaţia Întorsureană O.N.G. TODOR Nicolae-Dacian
Partener 17 Asociaţia Transhumanţa Vama Buzăului O.N.G. VASIESI Daniel
Partener 18 Asociaţia Crescătorilor de Animale Agro-Zoo Prejmer O.N.G. ȘANDRU Marius
Partener 19 S.C. Dălghiaş Development S.R.L. S.R.L. ANDREI Şerban-Lucian
Partener 20 S.C. Activ-Darmi S.R.L.    S.R.L. BADIU Adrian
Partener 21 S.C. Evgo Construct S.R.L.  S.R.L. IONIȚĂ Vasile
Partener 22 S.C Montivo Construct S.R.L. S.R.L. MITROFAN Iulian
Partener 23 S.C. Colomade Construct S.R.L. S.R.L. MUNTEAN  Sebastian 
Partener 24 S.C. Darimedo & P Com S.R.L. S.R.L. PLEŞOIU Dorel
Partener 25 S.C. Iovidia Com S.R.L.  S.R.L. PLEŞOIU Ion
Partener 26 S.C. Eben Erde S.R.L. S.R.L. ROTH Cristian-Fabian
Partener 27 S.C. Turso Holz S.R.L.  S.R.L. SOROCIUC Ioan
Partener 28 S.C. SILV-CARM-COM S.R.L.  S.R.L. TOHANEAN Silviu
Partener 29 S.C. Zanion Trade S.R.L. S.R.L. ZĂNOAGĂ Ioan

Actualizat la data de 17.10.2023

Atribuţiile Adunării Generale

Atribuţiile şi competenţele Adunării Generale a Asociaţiei, în conformitate cu Statutul acesteia sunt:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei pentru aducerea la îndeplinire a scopului asociaţiei;
 2. aprobă actul constitutiv şi prezentul statut precum şi orice modificare a acestor acte;
 3. aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Director al Asociaţiei;
 4. aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
 5. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 6. alege şi revocă cenzorul;
 7. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 8. aprobă cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei, periodicitatea şi modul de plată a acesteia din urmă;
 9. analizează şi aprobă programele anuale de activitate ale asociaţiei, rapoartele periodice ale Consiliului Director sau ale directorului executiv, urmărind realizarea scopurilor Asociaţiei;
 10. confirmă decizia Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociaţi;
 11. aprobă raportul anual al cenzorului;
 12. aprobă, după caz, modul şi cuantumul remunerării membrilor Consiliului Director;
 13. confirmă afilierea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;
 14. hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale de către Asociaţie;
 15. hotărăşte, cu votul a doua treimi din numărul membrilor prezenţi, asupra contestaţiei la hotărârea Consiliului Director de excludere a unui membru;
 16. hotărăşte asupra contestaţiei la decizia Consiliului Director de revocare a unui membru al consiliului, şi validează numirea unui nou membru;
 17. aprobă Regulamentul intern de funcţionare al Consiliului Director;
 18. hotărăşte, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor, asupra fuziunii sau divizării Asociaţiei;
 19. dezbate probleme de interes general şi actual privind dezvoltarea şi promovarea zonei şi adoptă rezoluţii care reflectă poziţia membrilor asociaţi în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
 20. deliberează şi hotărăşte în privinţa oricărei alte chestiuni legate de activitatea Asociaţiei, chiar dacă acestea intră în competenţa expresă a unui alt organ de conducere şi administrare.

Întrunirile Adunării Generale

Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor asociaţi existenţi la data convocării. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele în exerciţiu al Consiliului Director al Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţi prezenţi. Fiecare membru are dreptul la un singur vot şi orice membru asociat poate da un mandat de reprezentare unui alt membru asociat, pentru exprimarea votului în cadrul Adunării Generale, în baza unei procuri scrise, emisă în acest sens.

Întâlnirile şi hotărârile Adunării Generale au loc periodic şi sunt consemnate prin procese-verbale*.

*Accesul la documentele atasate acestei sectiuni sa se faca doar pe baza de parola

NOTA SITE NOU

Va multumim pentru interesul acordat noului nostru site. Acesta beneficiaza de o structura si functionalitati noi, spre beneficiul Dumenavoastra.

Daca experimentati probleme cu vizualizarea articolelor si documentelor, va rugam sa apasati tasta F5 sau Ctrl+F5 pentru Refresh pagina.

Daca problema persista va rugam sa ne aduceti la cunostinta la adresa: cristimitan@gmail.com pentru a putea remedia si/sau a va consilia.

Va multumim pentru intelegere si va stam la dispozitie.

©2024 GAL CURBURA CARPATILOR

Search